Local Organizing Committee of Odessa I.I.Mechnikov National University

Chair

Prof. V.A. Smyntyna


Members

Ie.V. Brytavskyi, PhD
Yu.F. Vaksman, Dr.Sc.
V.A. Borschak, Dr.Sc.
O.Ya. Bekshaev, Dr.Sc.
Yu.A. Nitsuk, Dr.Sc.
S.V. Zubritskiy, PhD
A.P. Chebanenko, PhD
N.V. Konopelska